Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK uyarınca kullanılan çerezleri, internet sitemizi kullanarak kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti, ifade eder.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde kimler yer alabilir?

Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilemezse ne yapılmalıdır?

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine Entertech İstanbul Teknokent değerlendirme kriterlerine göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsis yapılır. Öncelik sırasında esas alınan kriterler önem sırasına göre projenin Ar-Ge niteliği, proje yürütülürken kullanılan üniversite-sanayi işbirliği, uluslararası işbirlikleri ve Entertech İstanbul Teknokent firmalar arası işbirlikleridir.

Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri yapılmaktadır?

Firmanın bölge içerisinde yürüttüğü geçerli AR-GE projesi süresince kira sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme belirtilen koşul doğrultusunda yenilenir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler nelerdir?

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler:

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
 • KDV İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerinin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil oyun ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.
 • Personel Gelir Vergisi İstisnası: Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Buna göre bölgede çalışanların elde ettiği ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacaktır.
 • Harç ve Damga Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler Kanunun uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan, emlak vergisinden muaftır. Ayrıca atık su bedeli ödememektedirler.
 • Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası: Ar-Ge, yenilik, yazılım ve tasarım projeleri kapsamında ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarına Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda (Bölgelerde yürütülen ve NACE Rev.2’ye göre orta yüksek ve yüksek teknolojili alanları) gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Milyon TL’ye kadar sağlanan sermaye destekleri beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unun ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı indirim konusu yapılacaktır. “Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalması şarttır.
 • Sigorta Prim Desteği: Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren hissesinin % 50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır.
 • Desteklenecek Programlar Desteği: Bakanlıkça belirlenecek alanlarda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen personellerin maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıl süre ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
 • KDV Desteği: Bölgede yer alan işletmelere, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV muafiyeti sağlanmaktadır.
 • Doktora Öğrencisi İstihdam Desteği: Bölgelerde yer alan firmalarda, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilmesine imkan verilmiştir.
Teknokent firmalarında sözleşmelerde Damga Vergisi İstisnası var mıdır?

Teknokentlerde Damga Vergisi İstisnası; Sadece bordrolarda ve ithal edilen eşyalar için düzenlenen kağıtlarda uygulanmaktadır.

5746 Sayılı Kanun ve 4691 sayılı Kanun’dan aynı anda yararlanılabilir mi?

Aynı anda iki kanundan yararlanmak mümkün değildir.

Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler Gelir Vergisi stopaj teşviki kapsamında mıdır?

Ar-Ge personeline, İş Kanunu çerçevesinde telafi çalışması karşılığında ödenen ücretler de GV stopaj teşviki kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin, projelerini değerlendiren Proje Değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?

Proje Değerlendirme Komisyonu, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeden oluşmaktadır. Eğer kuluçka girişimci ise en az bir akademisyen komisyon üyesi yeterlidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan destek personeli 4691 sayılı Kanunla sağlanan indirim, istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilir mi?

31/12/2028 tarihine kadar, Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022 tarihinden önce 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi, 1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan Ar-Ge projelerinde Bölge dışında yapılacak sürenin ne kadarlık kısmı istisnadan faydalanabilir?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Dışarda geçirilen süreler nasıl hesaplanır?

Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetlerin sona ermesinden sonra Kurumlar Vergisi İstisnası devam eder mi?

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetleri sona eren firmanın Teknoparklara sağlanan muafiyetleri ve istisnaları sona erer.

Kamu desteği almış Ar-Ge ya da tasarım projesi olan bir girişimci Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alabilir mi ?

Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projeler ile Bölgede yer tahsis edilebilir.

Hangi mal ve hizmetler Gümrük Vergisinden muaf tutulur?

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya.

Gümrük vergisi istisnasından hangi firmalar yararlanabilir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Tek pencere Sistemi nedir?

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi ifade etmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan girişimci firmada çalışmak isteyen yabancı uyruklu çalışan nereye müracaat edecek?

Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına müracaat edeceklerdir. Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurt içinden de yapabilir.Firma, istihdam edeceği personel için çalışma izni başvurusunu yetenektransferi.sanayi.gov.tr adresindeki yönlendirme linkinden veya ecalismaizni.csgb.gov.tr adresinden yapabilmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan girişimci firmada çalışmak isteyen yabancı uyruklu çalışan için eğitim düzeyinde sınırlama var mı?

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, Yönetici Şirkette ya da girişimci firmada yönetici olarak istihdam edilmesi halinde mezuniyet düzeyinde sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, Ar-Ge veya tasarım personeli olarak istihdam edilmesi durumunda en az lisans mezunu olma şartı aranır.

Firmanın talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi nasıl oluşturulur?

Proje bitirme belgesi için elektronik ortamda başvuruda bulunan firmanın talebini Yönetici şirket, konusunda uzman en az bir öğretim elemanı veya sektör temsilcisine inceleterek değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.Yönetici Şirketin onayından geçen proje bitirme belgesi Bakanlık tarafından incelenerek uygun bulunması halinde onay verilmesi suretiyle hazır hale gelir.